Privacyverklaring

  1. Algemeen

   INKA bvba, met maatschappelijke zetel te Mallekotstraat 41 - 2500 Lier en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0436.002.825 (hierna “INKA”) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. INKA wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. INKA wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. INKA vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens INKA verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt. INKA nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

  2. Toepassing

   Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de INKA website(s)/winkel. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegevensbescherming"), de wet van 8 december 1992 ("Privacywet"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. INKA streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer INKA uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst INKA u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

  3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

   Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. De persoonsgegevens die INKA verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via website(s), winkel, … en die INKA verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten. INKA treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy. Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van INKA producten en diensten. In diehoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door INKA voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van INKA.

  4. Doeleinden

   INKA verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

   • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
   • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
   • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;

   en

   • wanneer INKA daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude of het beheren van interne administratie.

   Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt INKA persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen: Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen. Als u onze website/winkel bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor INKA's nieuwsbrief, dan heeft INKA in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die INKA in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt INKA alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij INKA, zal INKA u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer, en zal INKA ook bepaalde gegevens aan u toewijzen, zoals logingegevens. Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden. INKA gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden. Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van INKA. INKA kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan INKA meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder. Om prestaties op te volgen. INKA kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om haar producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens antwoorden op vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In heel wat gevallen is INKA wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan INKA worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

  5. Beveiliging

   INKA streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van INKA. INKA draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. INKA's medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. INKA heeft ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen. Bovendien gebruikt INKA allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, firewalls, antivirus en toegangscontroles voor werknemers. Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

  6. Verstrekken van gegevens aan derden

   INKA verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij: Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de INKA groep. INKA geeft persoonsgegevens door aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals dochterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze Privacy Policy. Dit nodig is voor onze dienstverlening.

  7. Rechten van de betrokkene

   U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van INKA, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving. U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. INKA zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) (commission@privacycommission.be).

   Recht op bezwaar

   U heeft ten allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van INKA. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt INKA de verwerking van die persoonsgegevens tenzij INKA dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

   Recht op inzage en transparantie

   U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

   • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
   • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
   • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
   • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
   • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
   • Welke rechten u heeft.
   Recht op rectificatie en gegevenswissing

   U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan u ons contacteren vanaf een geregistreerd adres of kunnen uw gegevens aangepast worden. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis. U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

   • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden;
   • Er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
   • U bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door INKA;
   • De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
   • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op INKA rust.

   INKA zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal INKA eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan. Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door INKA. INKA kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is INKA bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

   Recht op beperking van de verwerking

   Ook heeft u als betrokkene het recht om van INKA de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

   • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die INKA in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
   • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
   • INKA heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
   • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van INKA zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

   In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door INKA.

   Recht op gegevensoverdraagbaarheid

   Voor persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, verstrekt werden door uzelf en verwerkt worden via geautomatiseerde procedés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van INKA te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, alsook om INKA te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

  8. Bewaartermijnen

   INKA bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.

  9. Wijzigingen

   INKA behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  10. Contactgegevens

   Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

   INKA bv

   Joseph Van Instraat 28
   2500 Lier
   Tel +32 3 488 24 08
   e-mail: info@inka.be
   www.inka.be