Loading...

Algemene voorwaarden Inka Workwear safety promotion

Home / Algemene voorwaarden

Alle diensten, aan- en verkopen, leveringen, transport, overeenkomsten van welke aard ook uitgaande van INKA bvba ("hierna INKA") aan de klant, niet-consument (B2B) worden gesloten met toepassing van deze algemene voorwaarden die altijd primeren op de voorwaarden van de klant.

 1. Offertes, bestellingen en leveringen.

  Onze offertes hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld. Indien de klant een offerte accepteert, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij de acceptatie door de klant hebben bevestigd. Alle aanbiedingen en offertes van INKA, alsmede de door haar verstrekte gegevens, gelden slechts ten titel van inlichtingen en binden INKA niet. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en dergelijke meer. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. In het geval er zich een prijsstijging voordoet na de bestelling en voor de levering, wordt klant door ons gecontacteerd en heeft deze het recht om op het ogenblik van de kennisgeving van de prijsstijging de overeenkomst te ontbinden zonder aan ons enige vergoeding of kost verschuldigd te zijn. Onze levertermijnen zijn louter indicatief. Wij trachten optimaal om de levertermijnen na te leven maar de overschrijding van levertermijnen kan nooit een reden voor beëindiging of schorsing van de overeenkomst uitmaken. De levering kan in gedeelten gebeuren. Eventuele vervoers- of verzendingskosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening van de klant. De producten zijn geheel voor rekening en risico van de klant vanaf het moment dat zij het pand van INKA verlaten. Opmerkingen aangaande de levering dienen binnen de drie dagen na levering te worden geformuleerd. Bij gebreke hieraan wordt de klant geacht de werken aanvaard te hebben.


 2. Eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud

  Alle verkochte goederen blijven onze eigendom totdat deze volledig betaald zijn door de klant. Indien de eigendomsoverdracht wordt uitgesteld ingevolge niet gehele betaling, zal evenwel het risico wel reeds overgaan bij levering.


 3. Betalingen

  De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag is er telkens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% per jaar alsmede een forfaitaire vergoeding van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 25,00 €. INKA zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren en/of op te schorten, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen. De klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking.


 4. Ontbinding bij wanprestatie

  Wij kunnen de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen ten laste van de klant ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of enige wijziging aan de juridische toestand van de Klant. Bij grove wanprestatie van de klant, onder meer gebrek aan betaling of het onmogelijk maken van de levering, die niet verholpen wordt binnen de tien dagen na ingebrekestelling hebben wij eveneens het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten laste van de klant. Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten laste van de klant, zal alle desbetreffende schade, onder meer gederfde winsten, geleden verliezen, en dergelijke meer, op de klant worden verhaald. Reeds uitgevoerde werken en reeds bestelde of geleverde materialen dienen volledig te worden betaald. Behoudens ingeval van overmacht, weersomstandigheden, staking, lock out en dergelijke meer, beschikt de klant steeds het recht te hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmacht situatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat INKA in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.


 5. Garanties en aansprakelijkheid

  Alle producten en werken van INKA zijn gedurende 8 dagen vanaf de levering gewaarborgd tegen zichtbare gebreken. De klant verbindt er zich toe de geleverde materialen en werken te gebruiken en te onderhouden overeenkomstig hun bestemming en de desbetreffende instructies, met in achtnamen van de veiligheid en integriteit van de materialen. De aansprakelijkheid van INKA met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van INKA beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of BA na levering van INKA. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating en/of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte producten of diensten.


 6. Klachten

  Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts aanvaard worden indien deze schriftelijk gebeurd binnen een termijn van 8 dagen vanaf de factuurdatum. Alle producten, werken en diensten worden bij hun levering geacht aanvaard te zijn door de klant.


 7. Elektronische facturatie

  De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de klant opgegeven e-mail adres. Indien de klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit via eenvoudig verzoek aan inge@inka.be.


 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Bij geschillen is het Belgisch recht toepasselijk en zijn uitsluitend het vredegerecht van Lier, dan wel de rechtbank van eerste aanleg of de rechtbank van koophandel van Mechelen bevoegd.